Македонски (MК) English (UK)

Надзор

Вршиме надзор во текот на изведбата на електричната исталација на објекти од различен карактер. Овластување Б за надзор, издадена од Комора на овластени архитекти и инженери на Република Македонија.